sag

RESTAURERING - ANTIKVITETER - BYGNINGSVERN - MEDIA

YTTERSØ GÅRD
3262 Larvik  -  Tlf: 33 18 60 50  -  epost: yttersoe@restaurering.net

sagfiner 
NYHETER
HER LEGGER VI UT NYTT OM YTTERSØ GÅRD

16.03.2016

Salgsfremstøtet ble avblåst i 2008 og resten av historien fremgår i stor grad på våre oppdaterte websider.

 

14.06.2007
YTTERSØ GÅRD LAGT UT FOR SALG !
Yttersø gård er nå lagt ut for salg. Nylig engasjerte eierne av Yttersø gård megler og advokatfirmaet Sem og Johnsen i Oslo for å selge den unike eiendommen. Salget kommer etter at alle de formelle forholdene rundt gården har fått sin løsning. I fjor høst ble reguleringssaken rundt gårdsanlegget og kommunens egen fredede eiendom avsluttet og den siste uenigheten mellom kommunen og eierne av gården bilagt. Full enighet mellom det politiske miljøet og gårdeierne bidro til et enstemmig planvedtak i Larvik kommunestyre. Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen ønsker likevel nå å slippe nye eiere til. Selv vil de gå på et nytt prosjekt og leter etter et passende interessant restaureringsobjekt å gå løs på.

Les mer om saken i Østlandsposten her

Les meglerinfo på Finn.no her

Les eiendomsinfo på Yttersø gårds hjemmeside her

plan
Planutvalget fra venstre: John Thorsen (AP), Thorbjørn Kristensen (SV), Finn Øyvind Gabrielsen (LL), Per Manvik (FRP), Gulla Løken (H, vara for Johan Olaf Melø), til høyre, plandirektør Lars Solheim.
28.08.2006
FULLT GJENNOMSLAG FOR YTTERSØ GÅRD

Planutvalget i Larvik vedtok i dag forslaget til reguleringsplan for Yttersø gård. De fem politikerne fra SV, FRP, H, AP og Larviklista gikk enstemmig inn for rådmannens forslag som nå er helt i tråd med hva eierne, Riksantikvaren og de fem politikerne selv, har fremhevet som en god og fremtidsrettet plan for gårdsanlegget. Vedtaket i Planutvalget innebærer at den langvarige vernesaken rundt Yttersø gård endelig får sin avslutning.

Vernesaken ble innledet i 1999 som en følge av ønsket om å industrinedbygge næromgivelsene til gårdsanlegget. Hovedhuset på Yttersø ble fredet allerede i 1923 og et større område rundt gårdstunet ble endelig fredet i 2002 for å sikre gårdens omgivelser. Reguleringsforslaget er resultat av en avtale mellom Miljøverndepartementet og Larvik kommune som forplikter kommunen til å endre det uheldige industriformålet for den fredede lystgården til et mer hensiktsmessig planformål. Reguleringsendringen som skulle vært avsluttet sommeren 2003, er nå vedatt i planutvalget, og saken avsluttes endelig med kommunestyrebehandlingen den 13. september 2006.

Reguleringsforslaget for Yttersø gård og det fredede området rundt gården, sikrer arealene rundt som friområde for folk flest og gir gårdstunet fleksible utviklingsmuligheter med en kombinasjon av nærings- og boligformål. Dessuten sikrer planen kulturminneverdier som ikke omfattes av områdefredningen. Planforslaget åpner for at deler av det gamle lystgårdtunet som nå er borte, kan gjenoppføres som rekonstruksjon og gis en ny bruk innenfor hva fredningsbestemmelsene tillater. På sikt legger planen opp til at det opprinnelige hageanlegget i front av hovedhuset kan gjenoppføres gjennom et samarbeide mellom de berørte grunneierne i området. Langs elvebredden skal det legges til rette for fiske og bading. Kommunen vil i fortsettelsen lage en skjøtselsplan for friarealene innenfor fredningsområdet.

Eierne av det fredede gårdsanlegget, Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, er svært lettet og glade for at den langvarige og slitsomme reguleringssaken nå har fått en lykkelig avslutning. De to har engasjert seg mye i å få til en løsning anlegget kan være tjent med på lang sikt, og sakens mange blokkeringer og krokveier har vært en stor personlig belastning for de to eierne. Derfor er de to svært fornøyd med at politikerne i Planutvalget samlet har stilt seg bak at gårdsanlegget først og fremst må få planformål som underbygger fredningsformålet og bidrar til å understøtte de historiske bygningene på gården. De to legger vekt på den politiske enigheten i saken, fra SV til FRP, som en avgjørende faktor for å få til den gode løsningen. Ikke minst fremhever de to eierne innsatsen til Larviks nye rådmann Arve Semb-Christophersen i sakens siste fase. Ryddighet og klare linjer var det som måtte til for å få saken på skinner igjen, fremhever Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, som gjerne vil uttrykke en samlet takk til den nye rådmannen og politikerne i Planutvalget for engasjementet og de konstruktive bidragene til saken.

Les rådmannens innstilling, plankart og bestemmelser her

Se forslaget til plankart her

Les forslaget til planbestemmelser her

Les om saken i Østlandsposten

Les om saken på Vestfoldavdelingens hjemmeside

27.08.2006
YTTERSØ GÅRD TRAFIKK-KLARERT

Trafikkanalysen for Yttersø gård ligger nå på rådmannens bord og legger død alle tidligere kommunale og "vegfaglige" antagelser om manglende trafikkapasitet ved næringsutvikling av det fredede gårdsanlegget. Til tross for at konsulentfirmaet Cowi A/S på oppdrag fra Larvik kommune har basert trafikkanalysen på maksimal utnyttelse av det fredede anlegget som om fredningsbestemmelsene ikke fantes, har konsulentene konkludert med at trafikkmengden fra et maksimalt utviklet gårdsanlegg ikke vil være i nærheten av å skape trafikale problemer for Riksvei 40. Avkjøringen til Riksveien vil, selv etter flytting av fergeleiet, full utbygging av det omkringliggende industrifeltet og langtidsprognoser, ha reserver for ytterligere trafikkavvikling.

COWI påpeker at man i tillegg mangler erfaringsdata for å vurdere fremtidig trafikk til den fredede lystgården og velger å basere analysen på en sammenligning av Yttersø gård med Gardermoen Business Centre og Holmen Fjordhotell i Asker. Likevel blir det fredede anlegget ikke noen trussel mot trafikkavvikling og sikkerhet på riksveien, slik Larvik kommune og Statens vegvesen har fryktet. Dermed skrinlegges et halvt års strid som kunne frosset Yttersø gård som næringsgrunnlag kun for ekteparet Bjerknes og Kristensen, uten mulighet for gjenoppføring av det historiske gårdstunet basert på kombinasjon med andre næringsvirksomheter. Larvik kommune har brukt 7 måneder og 40 000,- kroner på å klarlegge at reguleringsplanen for Elveveien del 2 fra 1987, også inkluderte Yttersø gård i planområdet.

Les rapporten fra Cowi A/S her

08.08.2006
RÅDMANNEN SKJÆRER IGJENNOM

Larviks nye rådmann skjærer igjennom og fastslår at det ikke foreligger innsigelse til reguleringsplanen for Yttersø gård. Kommunens saksbehandler har frem til nå hevdet at det foreligger innsigelser mot forhold i planen. Etter bortimot et halvt år med strid rundt gyldigheten av Vegvesenets innsigelse mot reguleringsforslaget for fredede Yttersø gård, fastslår Larviks nye rådmann Arve Semb Christophersen hvor skapet skal stå, og skriver til eierne av den fredede lystgården: -Vi er ikke av den oppfatning at vår omtalte e-post ga fristforlengelse. Rådmannen viser til at saken nå kun behandles ut fra forutsetningen at den skal være så godt opplyst som mulig. På den bakgrunnen er det nå opp til politikerne i Planutvalget alene, å avgjøre om vegvesenets motforestillinger skal hensyntas i forhold til reguleringsforslaget.

Saken er ikke minst interessant fordi den er er et eksempel på hvilke implikasjoner innsigelsessaker kan ha etter lovendringen som fastslår at innsigelser fra myndigheter skal være sendt innen fristen. "Bestilling" av innsigelse i saker hvor administrasjonen er uenig med politikerne, kan nå få som konsekvens at den samme administrasjonen selv blir sittende igjen med ansvaret for å beskjære kommunestyrets beslutningskompetanse. Som rådmannen påpeker i sitt brev, er det -selvfølgelig ingen i kommunen som har slik kompetanse. Slike saker må derfor etter lovendringen løses av kommunen selv ved at "innsigelser" eventuelt erklæres å være uten rettsvirkning.

Eierne av Yttersø gård er fornøyd med Rådmannens svar, og berømmer ryddig og klargjørende svar i en sak som etterhvert ble en gordisk knute av kommunale og statlige floker i forhold til lovendringen.


Les Rådmannens svar her

03.07.2006
VIKTIG DOKUMENT IKKE JOURNALFØRT

En e-post fra Larvik kommune som ga Statens vegvesen anledning til å hevde at for sent ekspederte innsigelser likevel var rettkraftige, ble ikke journalført i offentlige postlister. Larvik kommune har vegret seg for å innrømme at e-posten eksisterer, men Fylkesmannen i Vestfold så seg nylig nødt til å trekke e-posten frem, for å begrunne at innsigelsene kan være gyldige, selv om saken kan være tvilsom i forhold til lovverket. Eierne av Yttersø gård viser til unnlatelsen og krever gjennomgang av e-post, referater og nedtegnelser av betydning for sakens utfall - også de som ikke er journalført. Krav om innsyn er sendt som likelydende brev til de involverte organene.

Les kravet om innsyn her

03.07.2006
HAR RÅDMANNEN BEDT OM INNSIGELSE?

At kommunen selv kan sørge for at det fremmes innsigelse mot egne planvedtak, er en bivirkning av lovendringen fra 2003, som fastslår at innsigelser må sendes innenfor høringsfristen Planutvalget har fastsatt for planforslag. Gjennom lovendringen har kommunen fått mulighet til å innvilge andre myndigheter fristforlengelse for innsigelser. Kommunen har derfor mulighet til selv å sørge for at det fremmes innsigelser mot egne planforslag. Denne pussige situasjonen var neppe påtenkt av lovgiverne, men i praksis vil neppe en kommune sørge for at oversittede frister forlenges i en slik situasjon medmindre kommunen er motstander av sitt eget reguleringsforslag. I Larvik kommune har en slik pussig situasjon oppstått i og med at administrasjonen mislikte et reguleringsforslag politikerne, de berørte eierne av gården og Riksantikvaren var fornøyd med. Da høringsfristen var utgått og ingen negative høringsuttalelser var innkommet, sendte administrasjonen derfor en e-post til Statens vegvesen. Dersom det er slik at e-posten innebærer at innsigelser fra Statens vegvesen blir rettskraftige, kan man trygt si at rådmannen har bestilt innsigelser for å undergrave politikernes enighet om saken. I e-posten skriver Larvik kommune:

”Hei, Larvik kommune har sendt over til dere reguleringsforslag for Yttersøe. Fristen gikk ut i slutten av januar, men det er viktig for oss å få med deres uttalelse. Er den underveis, eller trenger dere mer tid?”

Selv om vegvesenet ikke hadde bedt om fristforlengelse og heller ikke ga som svar at det var ønskelig, oppfatter Fylkesmannen det slik at e-mailen faktisk er en innvilget fristforlengelse og at innsigelsene som ankom kommunen en uke senere derfor er gyldige innsigelser. Men Fylkesmannen påpeker også at dersom det er tvil om denne tolkningen av e-posten er riktig, er det opp til kommunen å avgjøre hva som er rett tolkning. I følge Fylkesmannen i Vestfold er det nå opp til Larvik kommune å bestemme om det foreligger innsigelse i reguleringssaken om Yttersø gård. Mener rådmannen han har kompetanse til å avgjøre spørsmålet selv, eller må spørsmålet forelegges politikerne? Bortsett fra en del uavklarte detaljer rundt denne saken, dreier den seg nå i det vesentlige om hvem i kommunen som har kompetanse til å begrense kommunestyrets beslutningsmyndighet. I utgangspunktet kan det se ut som om rådmannskontorets saksbehandler selv mente å besitte en slik kompetanse, men det er et åpent spørsmål om politikerne både kan og vil pålegge seg selv en slik myndighetsutøvelse fra rådmannsseksjonen i Larvik kommune. Man må da også spørre seg om byråkratene i det hele tatt har myndighet til å gi fristforlengelse i slike saker.

Les brevet til Rådmannen her

29.06.2006
FRI FLYT FOR INNSIGELSER, HEVDER FYLKESMANNEN I VESTFOLD

Offentlige myndigheter må ”som hovedregel” følge norsk lov, men kan ”unntaksvis” la vær å følge lovens bokstav og intensjon, hevder Fylkesmannen i Vestfold i en oppsiktsvekkende kommentar til innsigelsessaken rundt Yttersø gård. Fylkesmannens uttalelse er et svar på spørsmål fra eierne av Yttersø gård, og fastslår at høringsfrister i innsigelsessaker kan avtales i etterkant, mellom innsigelsesmyndigheter og kommunen, dersom partene føler at de opplever en presset arbeidssituasjon. Spørsmålet ble stilt på bakgrunn av at lov og rundskriv fastlår at innsigelser skal være ekspedert innen høringsfristen for å ha rettsvirkning til å sette kommunestyrets beslutningskompetanse til side. Innsigelser fra Statens vegvesen ble ekspedert etter høringsfristens utløp, i reguleringssaken om Yttersø gård - likevel hevder Fylkesmannen at innsigelsene, i denne saken, har rettsvirkning.

I den aktuelle saken ble høringsfrist oversittet med en uke av Statens vegvesen, og uttalelsene først ekspedert til kommunen bortimot to uker etter fristens utløp. Uttalelsen ble etterlyst av saksbehandler i kommunen, en uke etter fristens utløp, uten at det medførte noen bønn om utsettelse fra Statens vegvesen eller Fylkesmannen som samordnet uttalelsene. Kommunens etterlysning oppfattes av Fylkesmannen i Vestfold, som gyldig utsettelse av uttalefrist med kraft til å gjøre en ugyldig innsigelse rettskraftig - til tross for at Plan og bygningslovens § 27.1 fastslår at innsigelser skal være sendt innen fristen, og både lovendringsrundskriv og stortingsproposisjon er klare i sin omtale av lovens virkning og intensjon. Eierne av Yttersø gård er noe overrasket over svaret, men påpeker at lovteksten og lovens intensjon blir meningsløs dersom Fylkesmannens oppfatning skal legges til grunn.

Det kompliserer saken at etterlysningen fra kommunens saksbehandler også kan oppfattes som en bestilling av innsigelse. En uheldig praksis som omtales mye i arkitektmiljøer, men som ofte er vanskelig å bevise fordi slik e-post i praksis ikke journalføres. I denne aktuelle saken er e-posten fra Larvik kommune heller ikke journalført, ble nektet utlevert av Fylkesmannen og kommunen og dukket først opp etter at Fylkesmannen så seg nødsaget til å begrunne sin påstand om at innsigelsene var gyldige.

Spørsmålet er nå om saken får konsekvenser for de involverte, og hvorvidt Larviks nye rådmann ønsker å rydde opp, og innføre forhold som tåler dagens lys, i den kommunale saksbehandlingen.

Spørsmålet rundt Fylkesmannens tolkning av Plan og bygningsloven og muligheten til å avtale frister lenge etter at fristene er oversittet vil bli forfulgt videre til en endelig avklaring, forteller eierne av Yttersø gård. De påpeker at Fylkesmannens lovfortolkning innebærer at kommunen kan overprøve loven etter eget forgodtbefinnende, og til og med være unndratt offentlig innsyn, da Fylkesmannen mener fristutsettelser kan avtales pr telefon. De påpeker at Kafkas roman "Prosessen" begynner å blekne sett i forhold til denne sakens stadig mer absurde og lukkede korridorvandring mellom Fylkesmannen i Vestfold, Statens vegvesen og rådmannskontoret i Larvik.

Les Fylkesmannens uttalelse her

Les E-post fra Larvik kommune til Statens vegvesen her

Les brev fra eierne av Yttersø gård til Rådmannen her

22.06.2006
GODDAG MANN - ØKSESKAFT! OG KLIPPE KLIPPE, SA RÅDMANNEN

Larvik kommune har lagt frem en gjennomgang av praksis rundt behandling av innsigelser i plansaker. Foranledningen var krav fra et enstemmig planutvalg om å få på bordet en gjennomgang av kommunens praksis sett i forhold til gjeldende lovverk og rundskriv. Nå foreligger kommunens svar, som kan sies å være et "goddag mann - økseskaft" i forhold til kravet om redegjørelse for hvordan kommunen vil forenkle saksbehandlingen etter lovens intensjon. Samtidig er meldingen fra Rådmannen et "klippe klippe, sa kjærringa", når det gjelder hvorvidt kommunen vil endre praksis. Samtidig som kommunen viser til lovendringen om bortfall av innsigelser som sendes for sent, fastslår rådmannen i meldingen at man nå arbeider med å innfri innsigelsene fra vegvesenet, selv om de kom for sent.

Rådmannen viser i meldingen til Planutvalgets vedtak den 03.04.2006 da reguleringsforslaget for Yttersø ble sendt tilbake til administrasjonen. Ved å bare sitere halve vedtaket fra Planutvalgets møte den 03.04.2006, oppnår rådmannen å fremstille saken som om man bare vurderer innsigelsenes innhold og dermed ikke misbruker loven. Rådmannen skriver i meldingen at Planutvalget vedtok: "å sende reguleringsforslaget tilbake til administrasjonen for å avklare forholdene rundt innsigelsene". Rådmannen hopper over vedtakets første ledd som faktisk lyder:"sende tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding for å avklare forholdet om innsigelse". Planutvalget vedtok følgelig å bearbeide planforslaget etter innsigelsenes innhold, uten å vite at "innsigelsene" faktisk ikke hadde rettsvirkning, da rådmannen fremstilte saken som om den kunne ende med underkjenning av kommunestyrets vedtak. Nå ser rådmannen bort fra denne delen av vedtaket for å fremstille saken som om den bare dreide seg om å vurdere hvorvidt man skulle ta hensyn til "innsigelsene".

I neste setning sier faktisk rådmannen at han allerede er i ferd med å ta innsigelsene til følge som innsigelser. Trafikkanalyse er bestilt fra konsulent Cowi A/S og allerede igangsatt i uke 24, ifølge brev fra Cowi A/S. Kommunens saksbehandler var uvillig til å utlevere dokumentene fra Cowi A/S, men besluttsomme ansatte på kommunens servicesenter sørget for tilgang til de offentlige dokumentene. Eierne av Yttersø gård synes det er underlig at arbeidsavtalen med Cowi A/S er bestilt gjennom en telefonsamtale og at premissene for undersøkelsen derfor ikke er redegjort for av Rådmannen. Trafikkanalysen koster kommunen 37 000,- kr. Hele denne saken kan i beste fall karakteriseres som uredelig fremstilt og behandlet av rådmannskontoret i Larvik, mener eierne av den omstridte gamle lystgården ved Lågen.

Les Rådmannens melding til Planutvalget her

Les oppdraget til Cowi A/S her

06.06.2006 (rev. 08.08.2006)
PLANUTVALGET KREVER GJENNOMGANG AV INNSIGELSESPRAKSIS !

Planutvalget i Larvik vedtok i møte i dag, enstemmig å få en gjennomgang av kommunens praksis rundt innsigelser og forholdet til lovverket på bordet i neste utvalgsmøte. Saken ble tatt opp som en følge av reguleringssaken om Yttersø gård, hvor det er komet frem at Rådmannen håndterer innsigelser på en måte som ser ut til å være lovstridig. Rådmannskontoret valgte å ikke være tilstede i møtet selv, men formidlet gjennom Plan og byggesak at man mente å ha gitt Statens vegvesen muntlig utsettelse på høringsfristen for å fremme innsigelse, i et møte som ble avholdt etter høringsfristens utløp. Rådmannen mente det ville være rimelig om man gir utsettelse i etterkant av høringsfristens utløp. Politikerne påpekte i møtet, at sakslisten inneholdt minst to saker hvor høringsfristen ikke var overholdt, men hvor det likevel ble fremstilt at det forelå innsigelse. Flere av politikerne rundt bordet tok til orde for at de mente kommunen opererte med svært høye ÅDT beregninger for det fredede gårdsanlegget.. Saken om opprydning av forhold rundt innsigelser, ble fremmet av Høyres Johan Olaf Melø og fikk enstemmig tilslutning fra SVs Torbjørn Kristensen, APs John Thorsen, Larviklistas Finn Øyvind Gabrielsen og FRPs Per Manvik.

Vedtaket: "Administrasjonen bes fremme sak til neste møte i planutvalget ang. tidsfrister for innsigelser. Administrasjonen skal legge vekt på den endring som fant sted ved lovendring 1/7 2003 og rundskriv T-5/95 og rundskriv T-2/03. Formålet med saken er å sikre raskere behandling og bedre forutsigbarhet."

06.06.2006
LARVIK KOMMUNE BRYTER LOVEN

-Larvik kommune ser ingen problemer med å bryte Plan og bygningsloven - bare saken ligger Rådmannen nok på hjertet. I saken om omregulering av Yttersø gård har Larvik kommune en lang merittliste av tendensiøs saksbehandling. At kommunen setter seg ut over eget lovverk forundrer ikke, skriver Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen i en kommentar i Østlandsposten.

Les kommentaren i Østlandsposten her

04.06.2006
MELDINGSSAK OM YTTERSØ I PLANUTVALGET
Administrasjonen i Larvik kommune legger frem en meldingssak om reguleringen av Yttersø gård i førstkommende møte i Planutvalget tirsdag 06.06.2006. Meldingen er brevet eierne mottok fra kommunen som svar på spørsmål om ÅDT og andre forhold. Larvik kommune har imidlertid ikke lagt ved eiernes tilsvar som plukker kommunens påstander fra hverandre og påpeker brudd på Plan og bygningslovens § 27.1. Se saker den 01.06.2006 og den 29.05.2006 lenger ned på siden..
03.06.2006
NY RÅDMANN NEDPRIORITERER YTTERSØ
Ny rådmann i Larvik, Arve Semb Christophersen, tiltrådte 1. juni. Dagen etter rettet Yttersø-eierne en henvendelse til rådmannen og inviterte ham på besøk til det fredede anlegget. Christophersen svarte raskt tilbake at han prioriterer å gjøre seg kjent med enhetene i kommunen og dessuten vil sette seg inn i saken først. -Dette har vi stor forståelse for, sier Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, samtidig som de understreker at rådmannen mangler forutsetning for å forstå betydningen av et raskt møte med eierne.
03.06.2006
PINSETRAVELT PÅ RÅDMANNSKONTORET

Fredningsområdet på Yttersø er, i kommunebyråkratenes øyne, blitt et saftig stykke indrefilèt for de utviklingshungrige eierne - til tross for at Riksantikvaren styrer området med fast hånd. Tilbakeføring av lystgårdsanlegget til fordums landlig gårdsidyll er likestilt med Aker brygge, mener Larvik kommune og frykter at høyløe, stall og fredet hovedhus vil transformeres til et nytt Oslo City.

Natt til fredag 2. juni tikket en mail inn på Rådmannskontoret. Eierne av Yttersø gård, påpekte at Rådmannens saksbehandling av det kommunale reguleringsforslaget for gården, bare dreide seg om Plan og bygningsloven, til tross for at Kulturminneloven styrer det meste av det som kan foregår på det fredede gårdsanlegget. Fordi kommunen ga blaffen i at eiendommen styres av særloven, kunne saksbehandlingen til kommunen påstå at reguleringsforslaget eierne, Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen og politikerne var tilfreds med, ville medføre kjempeutbygging og et uhemmet antall kontorplasser innenfor de fredede veggene. Også i huset eierne bor i. En sidebygning som i hovedsak ville mangle vinduer ble fremstilt som et Mercurius (handelens gud) Sodoma og Gomorra. Påstandene kunne naturligvis bare fremmes med et snev av troverdighet fordi kommunebyråkratene valgte å se bort fra at Riksantikvarens ansvar er å ta vare på fredningsområdets karakter. Og da kan ikke en høyløe omgjøres til et kontorpalass i glass og stål, mener eierne av gården. Kulturminneloven er den avgjørende loven som omfatter eiendommen. Utelates Kulturminneloven som vesentlig premissgrunnlag, blir bildet av situasjonen helt feil.

Gullegget ble lagt av kommunens saksbehandler dagen før pinse: I en e-post avkreves eierne aksept for at kommunen skal innhente anbud for ekstern trafikkvurdering i forbindelse med utviklingen av det fredede anlegget. Trafikkvurderingen skal ikke ta hensyn til at anlegget er fredet. Svar utbedes innen kl 15.00 samme dag.

Eierne bestrider bl.a. lovligheten av tiltaket og avslår å gi aksept. En trafikkvurdering basert på feil premissgrunnlag kan bare brukes til å skremme skvetne politiker – helt i tråd med Rådmannens tidligere saksbehandling. Eierne stusser over hastverket timer og minutter før pinseferien og lurer på om det er pinseutfarten som skal måles?

Les E-posten fra kommunen med vårt svar her

01.06.2006
LARVIK KOMMUNE BRYTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

Larvik kommune ser ingen problemer med å bryte Plan og bygningsloven. - bare saken er viktig nok for rådmannsbyråkratene, viser de siste nyhetene i saken om omregulering av Yttersø gård som ble pålagt kommunen gjennom en avtale med Miljøverndepartementet i 2002. Realisering av avtalen skulle være en avslutning på den lange og konfliktfyllte saken om fredning av den fredede lystgårdens nærmeste omgivelser. Omreguleringssaken er nå i sitt tredje år på overtid i forhold til avtalen med Miljøverndepartementet. Etter at politikerne og eierne av gården ble enige om reguleringsplanen, hevdet Statens vegvesen og Fylkesmannen i Vestfold å komme innsigelser som forpurret avslutning av den årelange saken.

Larvik kommune behandler ugyldige og utnullede innsigelser fra statlige myndigheter som om myndighetene skulle ha fremmet innsigelser, og det strider mot lovverket.. I 2003 fikk Plan og bygningslovens §27.1 en tilføyelse som satt en effektiv stopper for å sende innsigelser etter høringsfristen. Innsigelser skal sendes innen fristens utløp, sier Plan og bygningsloven tydelig, -men ikke tydelig nok for Larvik kommune, Fylkesmannen i Vestfold og Statens vegvesen som likevel aksepterer, skriver og sender innsigelse etter høringsfristens utløp uten å kunne fremvise høringsutsettelse. En slik ulovlig praksis går ut over menigmann, som fratas den rettsikkerheten for egen eiendom som er garantert av lovverket. .

Loven om frist for innsigelse er ikke bare klinkende klar, men odelstingsproposisjonen som forklarer bakgrunnen for lovendringen, tydeliggjør at hensikten er å skape større forutsigbarhet og komme uryddige innsigelser til livs. Rundskriv om saken forteller at innsigelser som er ekspedert etter fristens utløp uten gyldig utsettelse, mister rettsvirkningen og bare er å betrakte som meninger."Innsigelse må være ekspedert før fristen går ut" forteller rundskrivet, og "innsigelser som kommer etter fristens utløp vil ikke få rettslig virkning som innsigelse, og kommunen kan selv fatte endelig planvedtak. Kommunen kan da fritt vedta plan uten å risikere inngrep fra innsigelsesmyndigheter", fastslås det i fortsettelsen.

Fylkesmannen nekter å svare på om det foreligger gyldig utsettelse i saken, og viser til kommunen, som på sin side behandler spørsmålet som luft. Det har hittil ikke vært mulig å få svar fra offentlige myndigheter i Vestfold, på om det foreligger gyldig utsettelse. Postlistene til de offentlige etatene viser imidlertid at gyldig utsettelse ikke finnes.

Saken er alvorlig, ikke minst for Larvik kommune, som skal håndheve Plan og bygningsloven på en måte som inngir tillit. At kommunen allerede har tatt innsigelser som kan karakterises som bløff tilfølge, og innretter seg etter kravene som om de skulle vært fremmet som innsigelse, er rett og slett lovbrudd. Planutvalgets flertall vedtok på sin side å sende "tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding for å avklare forholdet om innsigelse". Planutvalgets vedtak er i strid med loven og ble utløst av saksfremlegget som sa " Statens vegvesen har innsigelse til planforslaget. Jfr Vestfolds lille grønne vil et vedtak med innsigelse føre til at kommunen må be om megling før vedtaket blir gyldig. Fortrinnsvis før forslaget behandles i kommunestyret.". Fylkesmannen og Statens vegvesen har på sin side fremstilt en nullitet som gyldig innsigelse, og alle tre kan sies å lure politikerne i Larvik til å tro at de har makt og myndighet til å beskjære kommunestyrets beslutningskompetanse. Saken vil følges opp og få etterspill, kommenterer eierne av Yttersø gård, og viser til sakens lange og lite flatterende forhistorie. De ber nå politikerne, og ikke minst Planutvalget rydde opp i ulovlighetene lokalt.

Linker til dokumenter i saken under.


29.05.2006
KOMMUNALT TILBAKETOG: LIKEVEL IKKE SENSASJONSTRAFIKK PÅ YTTERSØ GÅRD
- MEN INNSIGELSENE FRA STATLIGE MYNDIGHETER I VESTFOLD BLIR STADIG MER SENSASJONELLE.

side
Billedtekst: Rekonstruksjon av sidebygningen på Yttersø gård. Drengestue/bryggerhus til venstre, stall på midten og høyløe til høyre. Her mener kommunen man kan få plass til normal kontorbruk i to etasjer rund baut. Eierne av gården mener det er vanskelig når det er så få vinduer og ikke alle seksjonene kan få to etasjer. Dessuten gjelder fredningsbestemmelser om tilbakeføring og da står vi ikke fritt til å tilpasse, mener eierne. Hvis bygningens karakter skal ivaretas, kan det ikke innføres særlig mange ekstra lysåpninger. Kommunen mener slike forhold kan sees bort fra når ÅDT tall skal regnes ut. Det er opp til Riksantikvaren å sørge for at bygningens karakter opprettholdes og forblir ved sin gamle karakter. Det ser imidlertid ut som om kommunen, vegvesenet og Fylkesmannen ikke har tillit til Riksantikvarens evne til å håndtere Kulturminneloven..

Biltrafikk som puster vinmonopolutsalget i nakken og innsigelser som skulle være gyldige til tross for at de ble laget for sent, er to påstander eierne av Yttersø gård har stilt spørsmål ved. Larvik kommune har slått retrett om biltrafikken, men har ennå ikke besvart spørsmålet om innsigelsene. Offentlige myndigheter i Vestfold er utbedt svar og eierne av gården venter spent.

Sensasjons ÅDT`en til Larvik kommune var likevel bare en luftboble, viser det seg etter at kommunen nå forklarer den skyhøye biltrafikken til Yttersø gård som en teknisk feil. I brev til eierne reduserer kommunen besøksfrekvensen fra ÅDT 180 til ÅDT 85. ÅDT betyr årlig døgntrafikk og regnes ut fra tur-retur bilbesøk gjenomsnittlig hvert døgn over et år. Eierne av gården kan fremdeles ikke ta kommunens ÅDT helt alvorlig og viser til at Larvik kommune har regnet normal kontorutnyttelse over hele gulvflaten til både det fredede hovedhuset og det rekonstruerte sidebygget. Rådmannen har sett bort fra restriksjoner, uegnede forhold og manglende etasjer. Eierne viser til det faktiske gulvarealet, mangelen på lysåpninger, restriksjonene og tilsvarende virksomheter andre steder, som forteller om helt andre tall. Kommunens ÅDT 85 må reduseres til langt under 35, hevder eierne og viser til faktiske forhold andre steder - som Cappelengården i Drammen og Vøyenvollen gård i Oslo. Hele denne saksbehandlingen er konstruert for å skape gunstig klima for innsigelser og hele formålet er å få stoppet realisering av avtalen med Miljøverndepartementet om å lage en god reguleringsplan for gården, sier Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen.

Langt mer alvorlig, mener Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, er det at Statens vegvesen og Fylkesmannen i Vestfold misbruker innsigelsesinstituttet og lager innsigelser som ikke har hjemmel i Plan og bygningsloven. En innsigelse er som kjent et krav fra statlig myndigehet som kan sette kommunestyrets kompetanse ut av spill. Larvik kommunes saksbehandling i denne saken om omregulering av Yttersø gård, er basert på en slik bløffeinnsigelse og det var innsigelsesbløffen som fikk flertallet i Planutvalget til å endre oppfatning og sende saken tilbake til rådmannen for videre bearbeiding. Det burde være alvorlig for de impliserte at Vegvesenets innsigelsesbløff kan medføre at kommunestyret i Larvik ender opp med å tro at kommunepolitikernes rett til å fatte reguleringsvedtak kan bli beskåret av de falske innsigelsene. Eierne har nå avdekket at Plan og bygningsloven fikk en ny tilføyelse i 2003, som setter som vilkår for muligheten til å fremme innsigelse, at den må være sendt før høringsfristens utløp. Ergo finnes det ingen innsigelse fra Statens vegvesen mot planforslaget, hevder de to eierne av gården. Dette er jo langt mer alvorlig for rådmannen, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Vestfold enn om de bare skulle satt seg ut over et rundskriv om frister. Nå driver de altså helt uhjemlet og later som om kommunepolitikernes frihet til å treffe vedtak kan beskjæres. De to eierne lurer på hvordan politikerne kan godta at rådmannen aktivt innlater seg på å beskjære kommunestyrepolitikernes kompetanse uten å kunne vise til noen hjemmel.

Eierne har nå sendt brev til Statens vegvesen og til Fylkesmannen i Vestfold og utbedt seg en forklaring på denne praksisen. De har også sendt brev til Larvik kommune og bedt kommunen redegjøre for sine mange påstander. Eierne synes også det er rart at kommunen varsler at de vil pålegge eierne av gården å bekoste støyanalyse, all den stund det er kommunen som har tatt initiativ til planarbeidet og står for utførelsen. Eierne påpeker at de pr dags dato ikke er tiltakshavere - dessuten at kommunens mange krumspring og skiftende forklaringer ikke er særlig troverdig. Det er ikke vanskelig å legge sammen to og to i denne saken, sier de to, og undrer seg over at en del politikere bare ser seg i stand til å se en og en. Da er det ikke rart man ikke kommer videre, sukker eierne og henstiller til politikerne å skjære gjennom det kommunale tullet og få planforslaget videre til kommunestyret.

Les eiernes brev til Larvik kommune her
Les eiernes brev til Statens vegvesen her
Les eiernes brev til Fylkemannen i Vestfold her
Les Larvik kommunes svar om ÅDT og andre forhold her

Les Plan og bygningsloven § 27.1 om utarbeidelse av reguleringsplan
Les Odelstingsproposisjon 31 om innsigelse her
Les Rundskriv T-2/03 kap.3.4 endringslov om bruk av innsigelse her
Les NOU 2001-7 om bedre kommunal og regional planlegging her
Les Odelstingsproposisjon nr 113 (2001-02)
Les Innstilling Odelstingsproposisjon nr. 67 (2002-03) om bruk av frister her
Les Rundskriv T-5/95 om bruk av innsigelse her

Les e-post: Fylkesmannen nekter å svare på spørsmål om utsatt høringsfrist
Les e-post: Larvik kommune nekter å svare på spørsmål om utsatt høringsfrist

Har du tålmodighet, kan du lete gjennom Vegvesenets postjournal under,
etter den utsatte høringsfristen som altså ikke finnes. Filene tar lang tid å åpne.
Les vegvesenets postjournal for 12.12.05 - 01.01.06 her. NB 9.31MB
Les vegvesenets postjournal for 01.01.06 - 15.01.06 her. NB 11.3MB
Les vegvesenets postjournal for 15.01.06 - 01.02.06 her. NB 13.6MB
Les vegvesenets postjournal for 01.02.06 - 15.02.06 her. NB 10.7MB

 

23.05.2006
EKSPLOSIV NÆRINGSUTVIKLING PÅ YTTERSØ GÅRD
Larvik kommune forventer en eksplosiv næringsutvikling på Yttersø gård. Næringsvirksomhet på Yttersø vil puste Vinmonopolet i nakken, mener Larvik kommune i oppsiktsvekkende trafikkanalyse!

Biltrafikken til og fra Yttersø gård vil ligge på rundt 150 besøkende i døgnet (ÅDT: 180), mener Larvik kommune i en oppsiktsvekkende analyse av reguleringsforslagets konsekvenser. Dermed vil eierne av Yttersø gård puste Vinmonopolet i nakken, varsler opprømte eiere av lystgården. Arcus i Larvik har noe over 200 besøkende pr. dag i begynnelsen av uken utenom høysesong, men risikerer med tiden å se seg forbigått av Larvik kommunes kalkyler for næringsvirksomhet på Ytterø gård. 150 biler, eller ca 200 til 300 besøkende kunder pr dag, vil jo være en lovende pangstart for næringsdrift på gården, mener de to initiativtagerne på Yttersø.

Eierne av gården er likevel noe betenkte, da fredningsbestemmelsene om gjenoppføring legger sterke begrensninger på hvorledes bebyggelsen - ny eller gammel - kan innrettes. Det hører med til saken at den kommunale sensasjonskalkylen kommer som bestilt for Statens vegvesen som ønsker å stoppe utvikling av anlegget. Det spørs om ikke Rådmannens analyse bidrar i samme retning. Eierne på sin side er såre fornøyd om de bare får rekonstruere tunet med et noenlunde rentabelt og fornuftig innhold, og oppfatter kommunens analyse som mer i tråd med byplanforslagets luftige visjoner. Og det kan man jo ikke ta alvorlig, mener de to eierne av den 5 mål store lystgården, Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen.

De to er mer bekymret for hvordan de skal greie å håndtere kommunens kalkulerte kundebesøk på 32 850 biler pr år eller oppunder 150 biler pr dag, noe som innebærer 18 biler i timen eller 1 bil hvert 3.3 minutt. Hvor mange mennesker hver bil vil inneholde er fremdeles en overraskelse, forteller Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen. Dette kan ta pusten fra de fleste erklærer de to og vil gjerne ha kommunens oppskrift på næringsutvikling.

Nå har de skrevet brev til Rådmannen og bedt kommunen redegjøre for det luftige beregningsgrunnlaget. Eierne har også stilt spørsmål til Statens vegvesen da de undrer seg hvorfor vegvesenet ikke oppgir hjemmelsgrunnlaget for sine innsigelser.

Les brevet til kommunen her

Les brevet til Statens vegvesen her

Les kommunens saksfremlegg til annen gangsbehandling her
(Se Trafikkmessig vurdering)

17.05.2006
FULL STOPP FOR YTTERSØ GÅRD?
Planutvalget i Larvik hadde møte i går - fremdeles uten Yttersøplan på dagsorden. FRPs Per Manvik etterlyste planen og spurte hva kommunens administrasjon gjør med den. Han fikk til svar at eierne av gården vil bli pålagt trafikkanalyse dersom ekteparet skal utvikle ytterligere næringsvirksomhet på den industriregulerte, men fredede eiendommen. Administrasjonen innarbeider Vegvesenets krav om trafikktelling i reguleringsplanen som er igangsatt etter avtale mellom Miljøverndepartementet og Larvik kommune, fikk han opplyst.

Eierne av gården bemerker til opplysningene som fremkom i Planutvalgsmøtet, at de i så fall antagelig er best tjent med industrireguleringsplanen som fremdeles gjelder for gården. Gjeldende plan begrenser ihvertfall ikke antall næringsvirksomheter på eiendommen, påpeker det to eierne. Anlegget har inntil nå vært en del av industrifeltet uten andre begrensninger i forhold til bruk av eiendom og infrastruktur enn rammen fredningen setter. Utover det er gården likestilt med nabobedriftene.

Går det som Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen nå frykter, vil kommunen sitte tilbake med flere års bortkastet reguleringsarbeide og uoppgjort sak i forhold til forpliktelsen kommunen påtok seg overfor Miljøverndepartementet sommeren 2002. Eierne holder Planutvalgets flertall (Larviklista, SV og Larvik Arbeiderparti) ansvarlig for fadesen. Saken ville vært løst til alles fordel, med skjegget i postkassen bare for Vegvesenet, dersom de tre hadde fulgt Høyre og FRP, og sett bort fra tilbakedaterte brev og ugyldige innsigelser. -Slik saken nå utvikler seg, ser det ut som alle blir tapere unntagen Vegvesenet som slipper å miste ansikt, mener de to eierne Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen - som på sin side sørger for å holde sentrale myndigheter og politikere orientert om saken.

04.05.2006
NY OMGANG MED TILBAKEDATERT BREV
At Vestfold fylkeskommune har problemer med å forklare hvordan et dokument opprettet 2. februar, kan ha dato 21. januar er ikke rart, mener eierne av Yttersø gård og avkrever fylkeskommunen en bedre forklaring. At brevet ble utsendt flere dager etter høringsfristens utløp, men med dato godt innenfor, ser ikke bra ut, mener de to, som nå har fått enda flere utsettelser på det kommunale reguleringsforslaget for gården etter snart tre år på overtid i forhold til en avtale mellom Larvik kommune og Miljøverndepartementet i kjølvannet av den mye omtalte fredningssaken. Noen god forklaring på tilbakedateringen er ikke lett å få fra fylkeskommunen, mener de to eierne av det fredede anlegget, Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen.

Siste runde i høringssaken om reguleringsplan for Yttersø gård, ble innledet med et tilbakedatert brev fra Vestfold Fylkeskommune. Det tilbakedaterte brevet dro etter seg to innsigelser fra Vegvesenet. At både fylkeskommunens og Vegvesenets/Fylkesmannens brev var skrevet godt etter høringsfristens utløp, kan beskjedent karakteriseres som en pussighet. At innsigelsene ble fremstilt som gyldige til tross for at de var utgått på dato, kan karakteriseres som en skandale.

Eierne av Yttersø gård ville gjerne ha svar på hvordan Fylkeskommunen kunne finne på å tilbakedatere sin høringsuttalelse med nesten 2 uker, og konfronterte fylkesrådmannen med spørsmålet. Nå har Vestfold fylkeskommune svart på spørsmålet, men eierne føler seg ikke særlig klokere av svaret. Fylkesrådmannen svarer at saksbehandler innenfor saksbehandlingssystemet har glemt å rette opp datoen, da brevet i mellomtiden ble mye diskutert i administrasjonen. -Det er fremdeles en gåte hvorledes brevets elektroniske informasjon og arkivopprettelsesfilen fastslår at dokumentet ble opprettet den 2. februar, mens datoen på brevet sier 21. januar, påpeker eierne, og ber om et bedre svar fra Vestfold fylkeskommune.

Les Fylkeskommunens svar her

Les eiernes tilsvar til Fylkeskommunen her

28.04.2006
Kommentar i Østlandsposten: UTØY I LARVIK

-Gjennom flere år har vi fulgt planutvalget i Larvik på nært hold. Byens gjeveste utvalg hvor makten sitter løst i hylsteret. Ingen kritikk i det, bare en konstatering av at det forutsetter et minstemål av selvdisiplin og refleksjon å sitte i dette utvalget
(Av Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen).

Les kommentaren i Østlandsposten

03.04.2006
FLERTALL I PLANUTVALGET HELOMVENDER I REGULERINGSSAKEN OM YTTERSØ GÅRD

Planutvalgsleder Torbjørn Kristensen (SV) ga likevel etter for Rådmannen i Larvik i Planutvalgsmøtet om Yttersø i går. Dermed gis grønt lys for å barbere reguleringsforslaget eierne, politikerne og Riksantikvaren er svært fornøyd med. -Vi har tatt innsigelser til følge før, selv om de er kommet for sent, påpekte planutvalgslederen, og mente at de ikke kunne gjøre unntak nå. At innsigelsene ikke er gyldige la flertallet, Larviklista, AP og SV, ingen vekt på. Helomvendingen innebærer at de tre flertallskameratene får ro med rådmannen, men risikerer å amputerer utviklingsmulighetene til den fredede gården. Tidligere motstandere av fredningen på Yttersø, FRP og Høyre stilte eget motforslag og støttet eierne av lystgården fullt ut.

TT
Planutvalgsformann Torbjørn Kristensen (SV) fikk støtte fra AP og Larvikslista for å lytte mer til Rådmannen i Yttersøsaken.

Yttersøsaken har tatt mange krokvendinger siden den startet for alvor i 1999. Den kontroversielle fredningssaken ser ikke ut til noen ende å ta, og nå fremstår attpåtil gamle motstandere som venner og gamle venner som motstandere. Midt i det hele står Rådmannen i Larvik, som har brukt to år på en reguleringssak, som etter avtale med MD skulle vært ferdig sommeren 2003. Etter fredningen vinteren 2002 ble Larvik kommune pålagt å omregulere til et fredningsvennlig formål. Politikerne har enstemmig sendt reguleringsforslag tilbake til administrasjonen to ganger og bedt om bedre forslag, men nå ser det ut som enigheten er brutt. Det har tidligere vært tverrpolitisk enighet om å legge vekt på gårdens utviklingsmuligheter innenfor rammen av fredningen.

Eierne av den fredede lystgården stiller seg undrende til at SV, AP og Larvikslista ikke ser seg i stand til å gjøre anderledes nå enn tidligere når det gjelder å ta hensyn til ugyldige innsigelser. De peker på at flertallet umulig kan ha lært noe av de senere årenes hendelser. -Hadde fredningssaken om Yttersø kommet opp nå, ville jo SV, AP og Larvikslista sittet fast i den gamle reguleringsplanen sammen med administrasjonen sin, påpeker eierne av gården.

At innholdet i en av de to innsigelsene er grunngitt bare med Vegvesenets eiendomsinteresse, gjør det svært betenkelig å gå inn på Vegvesenets premisser, mener eierne av gården. Innsigelsen retter seg merkelig nok også mot en støyvoll vegvesenet førte opp allerede for 20 år siden. Det må de åpenbart ha glemt i hastverket, påpeker de to eierne. De mener det er urimelig å pålegge gården trafikktelling, mens industrinaboene har fri fremferd med trafikk.Og da blir innsigelsesgrunnlaget ganske absurd, fremfører eierne av det fredede anlegget. Ikke minst fordi gården i dag er en del av den samme industrireguleringen og har samme rettigheter til infrastrukturen som naboene.

Saken toppet seg etter høringsfristens utløp 31 januar 2006, da rådmannen i Larvik registrerte at det ikke var kommet inn kritiske høringsinnspill. Både Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen og eierne av gården, var positive til reguleringsforslaget slik det etterhvert ble etter aktiv medvirkning fra politikerne. Rådmannen mislikte sterkt å bli diktert, men måtte akseptere å sende ut forslaget. Mangelen på innsigelser fra andre myndigheter ble løst ved at Vestfold fylkeskommune sendte en høringsuttalelse som avstedkom reaksjoner fra Statens vegvesen. Brevet fra fylkeskommunen ble skrevet og sendt ut etter høringsfristens utløp den 31 januar, men var tilbakedatert til den 20. januar. En uke etter høringsfristens utløp ankom brev med to innsigelser fra Statens Vegvesen. Selv om innsigelsesvarslene ikke var gyldige, fordi høringsfristen var oversittet uten avtale om utsettelse, ble de fremstilt som gyldige av Fylkesmannen i oversendelsesbrevet til kommunen. I det påfølgende planutvalgsmøtet, hevdet rådmannen at det fantes en avtale med vegvesenet om utsettelse, men politikerne konfronterte administrasjonen og FRPs Per Manvik fikk eksponert rådmannens påstand som bløff. Følgelig krevet et enstemmig utvalg å få reguleringssaken opp til behandling i første planutvalgsmøte. Møtet ble berammet til mandag den 3. april og enigheten politikerne imellom sprakk rundt de ugyldige innsigelsesvarslene.

Reguleringssaken om Yttersø sto langt fremme på sakskartet. Uten debatt fra flertallskonstellasjonen av SV, AP og Larvikslista, men til motstand fra FRP og Høyre, ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt og saken sendt til administrasjonen for innarbeiding av de ugyldige innsigelsene. Fra FRPs og Høyres side ble det sterkt fremhevet at offentlige myndigheter nå burde holde seg til det samme lovverket private er pålagt. De to ønsket å vedta reguleringsforslaget som det var uten ytterligere endringer.

Saken vil få ytterligere etterspill, da eierne av gården, har sendt brev til Vestfold fylkeskommune og krevet gransking av forhold rundt fylkeskommunens saksbehandling. At Fylkeskommunens høringsuttalelse er tilbakedatert med nesten to uker fremstår stygt med tanke på at hensikten med brevet åpenbart var å fremkalle innsigelser fra andre myndigheter og tilbakedateringen ville ha effekten å hvitvaske forholdet. Tilsynelatende større avstand i tid mellom uttalelsene fra vegvesenet og fylkeskommunen gjorde det mindre åpenbart at det ene brevet utløste det andre i en forhastet reaksjon på manglende innsigelser mot en plan administrasjonen i Larvik mislikte sterkt. Vestfold fylkeskommune fungerer også som planfaglig rådgiver for Fylkesmannen og vegvesenet i kraft av Plan og bygningsloven. At fagansvarlige også gjennom mange år og inntil nylig har vært plansjef i Larvik kommune, gjør ikke saken bedre. Dette er forhold eierne av Yttersø gård ønsker å få ryddet opp i, og brev er sendt til Vestfold fylkeskommune om saken.

Her finner du link til en side med oversikt over og linker til dokumentene i saken: KLIKK HER

Eldre nyheter om saken finner du her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      hovedhus

 

LINK TIL SAKENS
DOKUMENTER

KLIKK HER